Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Banket & Brood Haasnoot BV. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Banket & Brood Haasnoot BV te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.
Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Banket & Brood Haasnoot BV zijn vrijblijvend. Banket & Brood Haasnoot BV accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten Banket & Brood Haasnoot BV behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Banket & Brood Haasnoot BV behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.
Bezorg- en administratiekosten
Banket & Brood Haasnoot BV bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op een tijd die ligt tussen 08.30 en 11.30 mits anders vooraf afgesproken in overleg of op een opgegeven tijdstip door de klant zelf , mocht het gaan voor de levering van onze ontbijtservice. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een factuur verstuurd dient te worden, kunnen administratiekosten berekend worden.
Leveringen
Banket & Brood Haasnoot BV zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Banket & Brood Haasnoot BV ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Banket & Brood Haasnoot BV daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
Betaling
De klant voldoet Banket & Brood Haasnoot BV aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Banket & Brood Haasnoot BV een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van eenentwintig (21) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Banket & Brood Haasnoot BV.
Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Banket & Brood Haasnoot BV de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Banket & Brood Haasnoot BV wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Banket & Brood Haasnoot BV. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Banket & Brood Haasnoot BV zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Banket & Brood Haasnoot BV, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.
Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Banket & Brood Haasnoot BV over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.
Klantgegevens
Indien de klant aan Banket & Brood Haasnoot BV opgave doet van een adres is Banket & Brood Haasnoot BV gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Banket & Brood Haasnoot BV
Willem de Zwijgerlaan 57
2224ET  Katwijk aan Zee
 
Aansprakelijkheid
Banket & Brood Haasnoot BV is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld Banket & Brood Haasnoot BV is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Banket & Brood Haasnoot BV komen. Banket & Brood Haasnoot BV draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Banket & Brood Haasnoot BV eveneens geen verantwoordelijkheid. Banket & Brood Haasnoot BV is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Banket & Brood Haasnoot BV, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Banket & Brood Haasnoot BV. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Banket & Brood Haasnoot BV uitgesloten.
Diversen
De klant van Banket & Brood Haasnoot BV dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Banket & Brood Haasnoot BV geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Banket & Brood Haasnoot BV garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Banket & Brood Haasnoot BV het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Banket & Brood Haasnoot BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Banket & Brood Haasnoot BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Rechten
Alle contacten en transacties met Banket & Brood Haasnoot BV geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Banket & Brood Haasnoot BV. Niets uit uitgaven of publicaties van Banket & Brood Haasnoot BV mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Banket & Brood Haasnoot BV.
Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Banket & Brood Haasnoot BV en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Banket & Brood Haasnoot BV te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Banket & Brood Haasnoot BV te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.